Fundusz Alimentacyjny

Gdzie się udać po pomoc?

Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego –

Izabela Gajewska tel.: /48/ 667-02-29

Pracownik Kontakt Rejon
Edyta Ziembińska – Prus – specjalista ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego tel.: /48/ 667-02-25 Gmina Warka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce czynny:
poniedziałek od godz. 8.30 do 16.30
wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7.30 do 15.30

Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz o  działaniach podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

I. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późniejszymi zmianami ).

Dla kogo świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego ?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

II. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gdzie złożyć wniosek  o przyznanie   prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ?

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Wniosek  o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminie Warka  składa się bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce .  Również realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest realizowana  w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej .
Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce .

Od kiedy okres świadczeniowy ?
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Aktualny okres świadczeniowy 2016/2017 dotyczący  przyznawania świadczeń   z  Funduszu Alimentacyjnego trwa od:   01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

III.Dokumenty  niezbędne  do ubiegania się o świadczenia z Funduszu

Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017  (tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. ) :

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Jakie dokumenty należy przedłożyć do wniosku o Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 ?

 1. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu
 2. Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej oraz członków rodziny ( skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,  dowód osobisty w przypadku osoby pełnoletniej lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek), w przypadku, gdy ojciec członka rodziny  jest nieznany – zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec ( matka )  członka rodziny nie żyje – skrócony odpis aktu zgonu  – do wglądu .
 3. Upoważnienie osoby pełnoletniej w przypadku reprezentowania jej w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego  przez pełnomocnika ( np. rodzica )
 4. Zaświadczenie ( lub oświadczenie) o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły  lub  szkoły wyższej.
 5. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności., ( kopia + oryginał do wglądu ),
 6. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego ( albo oświadczenie* )  wszystkich pełnoletnich  członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2015 rok. (dotyczy to wszystkich pełnoletnich członków rodziny i  tych którzy w 2015 r. ukończyli 18 lat)
  *oświadczenie musi zawierać szczegółowe informacje o wysokości dochodu, składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, należnego podatku oraz musi zawierać klauzulę o następującej treści :  ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ”.
 7. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy za 2015 rok. (ZUS lub KRUS).
 8. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy 2015 lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015 .
 9. Umowa dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.
 10. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2015 roku.
 11. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu * uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( 2016 lub 2017 rok).
  *- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. ²), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 12. W przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, dokument określający utratę emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, dokument określający utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych, zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego,)
 13. Informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w przypadku utraty lub uzyskania dochodu (właściwy PIT za 2015 rok ) .
 14. decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia + oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
 15. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (Komornika Sądowego) o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za okres ostatnich dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku.
 16. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( Komornika Sądowego) stwierdzające  wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 r.
 17. Informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku : z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 18. Odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis postanowienia sadu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem , zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną ( kopia + oryginał do wglądu )
 19. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej ( kopia + oryginał do wglądu ),
 20. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość płaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny ( kopia +  oryginał do wglądu ),
 21. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku otrzymywanych niższych nią są zasadzone ( kopia + oryginał do wglądu ),
 22. W przypadku zmiany stanu cywilnego – akt małżeństwa , wyrok sądu o rozwód lub separację i wymieniony dokument tożsamości ( kopia +  oryginał do wglądu ),
 23. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został urlop udzielony (w zaświadczeniu o udzieleniu urlopu wychowawczego przez pracodawcę powinny znajdować się następujące dane: dane osobowe wnioskodawcy, data rozpoczęcia pracy i adnotacja: ,, że nadal pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą”, od kiedy do kiedy udzielony urlop, na jakie dziecko, kiedy urodzone) ,
 24. W przypadku udzielenia urlopu wychowawczego – zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego.
 25. W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy – zaświadczenie z gminy, w której są zameldowane o nie ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 26. Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu, potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
 27. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ( kopia +oryginały do wglądu).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

IV.Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 r. ( dotyczący przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. )

Jakie dokumenty należy przedłożyć do wniosku o Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 ?

 1. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie  ( kopia +  oryginał do wglądu )
 2. Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej oraz członków rodziny ( skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,  dowód osobisty w przypadku osoby pełnoletniej lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek), w przypadku, gdy ojciec członka rodziny  jest nieznany – zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec ( matka )  członka rodziny nie żyje – skrócony odpis aktu zgonu  ( kopia + oryginał do wglądu) .
 3. Upoważnienie osoby pełnoletniej w przypadku reprezentowania jej w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego  przez pełnomocnika ( np. rodzica )
 4. Zaświadczenie ( lub oświadczenie) o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły  lub  szkoły wyższej.
 5. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności., ( kopia + oryginał do wglądu ),
 6. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego ( albo oświadczenie* )  wszystkich pełnoletnich  członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za 2014 rok. (dotyczy to wszystkich pełnoletnich członków rodziny i  tych którzy w 2014 r. ukończyli 18 lat)
  *oświadczenie musi zawierać szczegółowe informacje o wysokości dochodu, składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, należnego podatku oraz musi zawierać klauzulę o następującej treści :  ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ”.
 1. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy za 2014 rok. (ZUS lub KRUS).
 2. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy podatku rolnego za rok kalendarzowy 2014 lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2013 .
 3. Umowa dzierżawy w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.
 4. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. w 2014 roku.
 5. Dokument określający rodzaj zatrudnienia oraz wysokość dochodu * uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy ( 2015 lub 2016 rok).
  *- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm. ²), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. W przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu (świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu z ewidencji działalności gospodarczej, dokument określający utratę emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, dokument określający utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych, zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego,)
 7. Informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w przypadku utraty lub uzyskania dochodu (właściwy PIT za 2014 rok ) .
 8. decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia + oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o dochodzie uzyskanym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
 9. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (Komornika Sądowego) o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za okres ostatnich dwóch miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku.
 10. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( Komornika Sądowego) stwierdzające  wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 r.
 11. Informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku : z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 12. Odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis postanowienia sadu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem , zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną ( kopia + oryginał do wglądu )
 13. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej ( kopia + oryginał do wglądu ),
 14. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość płaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny ( kopia +  oryginał do wglądu ),
 15. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku otrzymywanych niższych nią są zasadzone ( kopia + oryginał do wglądu ),
 16. W przypadku zmiany stanu cywilnego – akt małżeństwa , wyrok sądu o rozwód lub separację i wymieniony dokument tożsamości ( kopia +  oryginał do wglądu ),
 17. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został urlop udzielony (w zaświadczeniu o udzieleniu urlopu wychowawczego przez pracodawcę powinny znajdować się następujące dane: dane osobowe wnioskodawcy, data rozpoczęcia pracy i adnotacja: ,, że nadal pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą”, od kiedy do kiedy udzielony urlop, na jakie dziecko, kiedy urodzone) ,
 18. W przypadku udzielenia urlopu wychowawczego – zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego.
 19. W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy – zaświadczenie z gminy, w której są zameldowane o nie ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 20. Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu, potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
 21. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ( kopia +oryginały do wglądu).

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia, w tym otrzymania za pośrednictwem komornika lub bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego jakichkolwiek kwot tytułem alimentów na dziecko, na które pobierany jest fundusz alimentacyjny , osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nie poinformowanie tutejszego Ośrodka o zmianach mających wpływ na świadczenia może skutkować obowiązkiem zwrotu świadczeń wraz z odsetkami, z powodu nienależnie pobranych świadczeń.

Nienależnie pobrane świadczenia – oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
 • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
 • wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów;

 

V.Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Jakie, na kogo wniosek oraz  przez jaki organ  prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych ?

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.DZ. U. z 2015 r. poz. 859) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.  Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

 1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
 3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są  również na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.
Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika:

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

 1. złożenia oświadczenia majątkowego,
 2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 3. bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

 • kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz
 • składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego  w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619).

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:

 1. informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 3. informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 • wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) zaliczek alimentacyjnych,
 • wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Od 01.VII.2015 r. informacje będą przekazywane do czterech biur: KRD,ERiF,BIG,KBIG,  zgodnie z art. 11 pkt. 4 ustawy z dnia 20 .02.2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r.  poz.396 ) .