Informacja o rozpoczęciu XIV–ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów ;
  • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umów o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu / 18 marca 2015 roku pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się przekracza 1 225 zł. lub 1 400 zł./ dochód netto liczony z czerwca 2015 r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.