Kampania przeciw przemocy zorganizowanej przez MGOPS

Wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej Gminy Warka w celu stworzenia spójnego, skoordynowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce od września br. we współpracy z różnymi instytucjami z terenu Gminy Warka, rozpoczął kampanię społeczną w ramach projektu pod hasłem „Przemocy w rodzinie mówimy – STOP!”  zorganizowaną pod patronatem Burmistrza Warki Pana Dariusza Gizki w oparciu o Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach kampanii zostały zakupione i rozprowadzone w szkołach i instytucjach materiały informacyjno – edukacyjne w postaci ulotek, broszurek, książek i plakatów na temat przemocy w rodzinie, z wykazem placówek pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.

Odbyło się szereg spotkań, pogadanek, rodziców z psychoterapeutką Panią Hanną Romecką, prowadzącą Ośrodek Psychoterapii Gestalt w Grójcu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych a także odbyło się również szkolenie dla zainteresowanych tematyką pedagogów PG Nr 1 w Warce.

W Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Warce odbyły się warsztaty  na temat przemocy w rodzinie dla dzieci z siedmiu wybranych klas pierwszych – podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z psychologicznymi konsekwencjami przemocy w rodzinie oraz metodami radzenia sobie z nimi, a także z wykazem instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. Podczas pogadanek psychoterapeutki z rodzicami, jak również warsztatów dla dzieci i pedagogów, którzy przyłączyli się do propagowania walki z przemocą w rodzinie, przygotowane zostały specjalne silikonowe opaski z hasłem „Przemocy w rodzinie mówimy – STOP!”. Opaski były również dystrybuowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miejskim w Warce.

Dzięki współpracy z  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce,  dla trzech klas drugich z PG nr 1 w Warce, zostały zorganizowane spotkania z psychologiem. Miały one na celu przybliżenie dzieciom konsekwencji psychologicznych wynikających z zagrożeń wystąpienia przemocy w rodzinie.

Warsztaty uczniów PG nr 1 w Warce z psychoterapeutką P. Hanną Romecką

Warsztaty uczniów PG nr 1 w Warce z psychoterapeutką P. Hanną Romecką
 

Odbyły się spektakle profilaktyczne Agencji Artystycznej Roma z Podłęża w Publicznym Gimnazjum w Dębnowoli oraz Publicznym Gimnazjum  Nr 1 w Warce, Edukacyjno – Profilaktycznego Teatru dla dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa – w PSP nr 2 w Warce oraz PSP w Konarach Widowiska miały na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży relacji jakie panują w rodzinach, pokazać jak łatwo zranić jest tych, na których nam najbardziej zależy.

Spektakl pt.: Po drugiej stronie lustra w PSP Nr 2 w Warce, Edukacyjno - Profilaktycznego Teatru dla Dzieci i Młodzieży Moralitet z Krakowa

Spektakl pt.: „Po drugiej stronie lustra” w PSP Nr 2 w Warce, Edukacyjno – Profilaktycznego Teatru dla Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa
 

W ramach kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej współdziałając z Jednostką Kultury „Dworkiem na Długiej” w Warce oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Rodzina bez przemocy”. Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, wyczulenie ich na ten problem oraz pozyskanie materiału do przygotowania plakatu dotyczącego problemu przemocy domowej. Plakat został wydrukowany i rozprowadzany na terenie Gminy Warka. W Dworku na Długiej odbyło się spotkanie laureatów i ogłoszenie wyników. Zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce Pani Ewa Karczewska. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Zastępca Burmistrza Warki Pani Teresa Knyzio, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, pogratulowała dzieciom wykonania pięknych prac oraz poparła ideę propagowania wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dla zwycięzców miejsc I, II, III odpowiednio w każdej grupie wiekowej – ufundowane zostały  bardzo atrakcyjne nagrody (sprzęt elektroniczny), pozostałym zostały wręczone wyróżnienia (książki, albumy) pamiątkowe dyplomy. Na koniec imprezy był słodki poczęstunek.

Zastępca Burmistrza Warki Pani Teresa Knyzio  na rozdaniu nagród laureatom konkursu plastycznego Rodzina bez przemocy w Dworku na Długiej ( 07.12.2011r.)Zastępca Burmistrza Warki Pani Teresa Knyzio na rozdaniu nagród laureatom konkursu plastycznego „Rodzina bez przemocy” w Dworku na Długiej ( 07.12.2011r.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I miejsce w kategorii wiekowej IV-VI klasy szkoły podstawowej -  Aleksandra Stawicka kl. V B Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 2 w WarceI miejsce w kategorii wiekowej IV-VI klasy szkoły podstawowej – Aleksandra Stawicka kl. V B Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce

 

 

 

 

 

II miejsce w kategorii - gimnazja - Tomasz Andziak kl. IIIA - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce ( praca została wydrukowana w formie plakatu )

II miejsce w kategorii – gimnazja – Tomasz Andziak kl. IIIA – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce ( praca została wydrukowana w formie plakatu )

 

 

 

 

 

I miejsce w kategorii - gimnazja - Kacper Piwnicki kl. III H, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w WarceI miejsce w kategorii – gimnazja – Kacper Piwnicki kl. III H, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdzie można uzyskać pomoc:

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce (048) 667-02-20
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 0 801 12-00-02
Poradnia – e-mail: niebieska linia@niebieskalinia.info

Policja                                                           – 997
Pogotowie ratunkowe                                – 999
Telefon alarmowy                                        – 112
Policyjny Telefon Zaufania                         – 0 800 12 02 26
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznik Praw Dziecka                               – 0 800 12 12 12
Telefon Zaufania dla dzieci i Młodzieży    – 116 111