Karty parkingowe dla niepełnosprawnych – nowe zasady

Od 1 lipca 2014 roku zmianie ulegną zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przyznane wcześniej zaświadczenia stracą ważność 30 listopada 2014 r. Nowe dokumenty będą wydawane maksymalnie na 5 lat.Zgodnie z nowymi zasadami uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby z orzeczonym znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające poważnie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N. Karta będzie przysługiwać również osobom niepełnosprawnym, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które nie ukończyły 16 roku życia.

Na wymianę dokumentu przewidziano 5 miesięcy, ale już od 1 lipca 2014 roku można zgłaszać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (sprawdź wykaz zespołów).

W jaki sposób wymienić dokument ?

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, za wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

jedną fotografię o wymiarach 35×45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21 zł;

oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub ubezwłasnowolnione częściowo);

do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wydawanie kart dla placówek

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. W tym wypadku karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat. Do wniosku placówki załącza się:

dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na nr konta;

oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;

oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba reprezentująca placówkę odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu: dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie