Nowe zasady otrzymywania Zasiłku Rodzinnego

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa przewidująca tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie straci prawa do tych świadczeń, lecz zachowa to świadczenie, pomniejszone o kwotę która została przekroczona. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)

Od 1 stycznia 2016 roku osoby, które do tej pory nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego, będą mogły skorzystać z nowego świadczenia rodzicielskiego.

W nowym stanie prawnym rodzice, nie będący pracownikami ani przedsiębiorcami (czyli uprawnionymi do zasiłku macierzyńskiego – opłacającymi wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym składkę chorobową), np. osoby bezrobotne czy nieaktywne zawodowo, studenci, uczniowie, pracujący na umowy o dzieło, rolnicy – niezależnie od dochodu rodziny, uzyskują prawo do świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie – podobnie jak zasiłek macierzyński – będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) od dnia urodzenia dziecka (lub przyjęcia na wychowanie), i odpowiednio dłużej przy dwojgu (65 tygodni), trojgu (67 tygodni), czworgu (69 tygodni), pięciorgu i więcej dzieciach (71 tygodni).

Pobieranie świadczenia rodzicielskiego nie wpłynie na status świadczeniobiorcy na rynku pracy – osoby bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, nie stracą swojego statusu, ani prawa do zasiłku, jeśli takowe posiadają. Jednakże w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenie rodzicielskie będzie wypłacane w kwocie, stanowiącej różnicę pomiędzy ustawową kwotą świadczenia (1000,00 zł), a kwotą netto zasiłku dla bezrobotnych.

Pobieranie świadczenia rodzicielskiego – co ważne dla rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – nie powoduje utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, pobieranego z w związku z faktem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Ze świadczenia rodzicielskiego rodzic będzie mógł skorzystać pod warunkiem, że drugi rodzic również nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217)

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa zakładająca informatyzację działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz przy ubieganiu się o Kartę Dużej Rodziny.

Nowelizacja zakłada utworzenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, w skład którego wejdzie m.in. Platforma Informacyjno-Usługowa, pozwalająca na załatwianie sprawy przez internet i otrzymywanie elektronicznie wydanych przez organ decyzji.

W projekcie przewidziano, że najważniejsze informacje niezbędne do ustalenia dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. informacje z urzędu skarbowego o dochodach oraz informacje z ZUS o wysokości składki zdrowotnej, podmioty przyznające świadczenia będą uzyskiwały samodzielnie poprzez wymianę pomiędzy instytucjami, bez obowiązku dostarczania ich przez zainteresowane osoby. Zmiany dają także podstawę dostępu do informacji z centralnej ewidencji pojazdów, co zdaniem ustawodawcy pozwala ośrodkowi pomocy społecznej na lepszą ocenę sytuacji majątkowej ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej.

Przepisy dotyczące informatyzacji postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Po zmianach nadal będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego tradycyjną drogą „papierową”.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)