OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców z terenu gminy Warka objętych usługami opiekuńczymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku

I Wymagania niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

II Wymagania pożądane:

 • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
 • mile widziane doświadczenie w zatrudnieniu na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej oraz prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego

III Forma zatrudnienia – umowa zlecenie – stawka godzinowa ustalana indywidualnie ze Zleceniobiorcą

IV Zakres obowiązków:

Usługi opiekuńcze obejmują m.in.:

 • Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. pomoc
  w dokonywaniu zakupów i dostarczanie ich podopiecznemu, dostarczanie lub przygotowywanie posiłków, w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego nakarmienie i podanie napoju, pomoc w uiszczaniu opłat i należności.
 • Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego tj. toaleta całego ciała, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja rąk i stóp, pielęgnacja włosów, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych a w razie potrzeby zabezpieczenie
  w pieluchomajtki, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu, przebieranie w czystą odzież, przesłanie łóżka, zmiana pościeli i układanie chorego w łóżku, zapobieganie odleżynom
 • Czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia: wietrzenie pomieszczeń, wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie dywanów, mycie naczyń utrzymanie czystości w łazience i wc, pranie pościeli lub odzieży,
 • Opiekę i pielęgnację zgodnie z zaleceniami lekarza: w tym zaopatrzenie ran, odleżyn i odparzeń, doustne podawanie leków zalecanych przez lekarza oraz kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania, realizacja recept lekarskich, pomiar cukru, podanie insuliny lub inne
 • Zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktu z lekarzem, znajomymi, wychodzenie z podopiecznym na spacery, zapewnienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.

V Wymiar i zakres usług opiekuńczych

Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb podopiecznego. Liczba godzin pracy od 5 do 25 godzin zegarowych w tygodniu w kilku środowiskach. Liczba godzin może ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb osób objętych usługami opiekuńczymi.

Do czasu świadczenia usług wlicza się wyłącznie czas wykonania czynności zleconych, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu Zleceniobiorcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

VI Miejsce wykonywania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wynikające z zakresu obowiązków na terenie gminy Warka.

VII Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy zawierający przebieg zatrudnienia (w tym umowy cywilnoprawne)
  1. dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ( do wglądu, jeśli są w posiadaniu),
  1. kopia dokumentu potwierdzającego ukończony kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych (jeśli jest w posiadaniu),
  1. dokument potwierdzający obywatelstwo (do wglądu),
  1. oświadczenie o niekaralności i że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

VIII Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Telefon kontaktowy 48 667 02 20

 Nabór nie jest opatrzony terminem gdyż Ośrodek odnotowuje  zapotrzebowanie na świadczenie tej formy pomocy.   

IX Dodatkowe informacje:

Ogłoszenie może zostać odwołane w każdej chwili bez podania przyczyny.

Z uwagi na specyfikę usług Dyrektor może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania usług.

Dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warce
/-/ Jolanta Piątosa