Aktualności

Kampania przeciw przemocy zorganizowanej przez MGOPS

Wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej Gminy Warka w celu stworzenia spójnego, skoordynowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce od września br. we współpracy z różnymi instytucjami z terenu Gminy Warka, rozpoczął kampanię społeczną w ramach projektu pod hasłem „Przemocy w rodzinie mówimy – STOP!”  zorganizowaną pod patronatem Burmistrza Warki Pana Dariusza Gizki w oparciu o Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Więcej „Kampania przeciw przemocy zorganizowanej przez MGOPS”

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach.

Godziny przyjęć

Od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Godziny przyjęć w sprawach z zakresu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK  :  11.00 – 15.00 

ŚRODA  :                              08.00 – 13.00

CZWARTEK, PIĄTEK  :          11.00 – 14.00

Punkt Konsultacyjny

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Klientami psychologa oraz prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby dotknięte przemocą.

Dni i godziny dyżurów:

Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: co drugi piątek godz. 14.30–18.00

Psycholog: Pani Patrycja Pernak – Donica: środa godz. 15.00 – 19.00

Celem skorzystania z konsultacji należy zapisać się w rejestrze prowadzonym w Miejsko –

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

Kontakt 48 667 02 20

Program PEAD

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2011r. pomoc w ramach Programu PEAD w 2011r. przyznawana jest według następujących zasad.

 1. Miesięczne dochody nie powinny przekraczać 715, 50 zł netto dla osoby samotnej i 526,50 zł netto dla jednego członka rodziny. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach organizacja może udzielić pomocy osobom/rodzinom, które przekraczają ustalone w zasadach kryteria.
 2. Limit na osobę pomocy żywnościowej (bez mleka) w ramach Programu wynosi od2,5 kg do 5 kg miesięcznie na osobę, rocznie nie mniej niż30 kg, jednak nie więcej niż60 kg.
  Limit na mleko w roku 2011 wynosi do20 litrówna osobę w roku.
  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach:
  1. organizacja udzielająca osobie/rodzinie stałej pomocy może przekroczyć górne limity pomocy ustalone w zasadach
  2. ustalone limity pomocy nie muszą być brane pod uwagę, jeżeli odbiór żywności przez osobę/rodzinę nie ma charakteru pomocy stałej.
 3. Koszyk produktów

Preferowana forma – to zróżnicowany pakiet produktów zależy od ilości i proporcji tych produktów w Programie na dany rok. Pomoc powinna obejmować produkty różnego rodzaju.

Tak zwany koszyk produktów powinien składać się z co najmniej z 50% liczby produktów oferwanych w Programie w danym roku. Jednak z uwagi na równomierny udział poszczególnych produktów w Programie, a także graniczoną możliwość dostarczania ich do niektórych magazynów dopuszcza się, aby w takich sytuacjach minimalny koszyk produktów składał się z 5 podstawowych artykułów spożywczych.

Artykuły żywnościowe w ramach programu PEAD wydawane są w dniach:

poniedziałek i środa w godzinach 9.00-13.00

Przydatne telefony

„Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” – tel. 116 – 111

Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 0-801 – 120 – 002

Zbiórka odzieży

Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla dzieci i osób dorosłych a także sprzętu AGD.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy proszone są o kontakt  w siedzibie Ośrodka, ul. Gośniewska 2, lub pod numerem telefonu 48 667 02 20.

Pozory mylą, dowód nie 2011

Od początku lipca 2011 r. ruszyła kolejna edycja programu  „Pozory mylą, dowód nie” do którego przystąpiła także Gmina Warka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. W punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Warka wyeksponowane zostały ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Do rodziców skierowana została zaś broszura omawiająca ogromną rolę wychowania w rodzinie w przeciwdziałaniu sięgania po alkohol przez małoletnich. Zadaniem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

W ramach kampanii uruchomiona została infolinia 0801 066 366 oraz strona internetowa www.pozorymyla.pl, na której dostępne są wszelkie dokumenty i informacje z nią związane.

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

INFORMACJA


dla osób ubiegających się o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy od 01.10.2011r. do 30.09.2012r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.
Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca sierpnia 2011r.