Aktualności

Komunikaty dotyczące zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od 1 stycznia 2013r.

Komunikat w sprawie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla współmałżonka osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Między małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny co wywodzone jest w doktrynie prawa rodzinnego z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Oznacza to, że zgodnie z ww. art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, małżonek, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad współmałżonkiem legitymującym się ww. orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność, ma prawo otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy o ile spełnione są pozostałe warunki określone w art. 16a. Więcej „Komunikaty dotyczące zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od 1 stycznia 2013r.”

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W organizację włączyły się także: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza oraz Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 25 lutego – 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i  informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-

Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.13:00.

Informacja dla kombatantów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, informuje że w roku 2013 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikających z art. 19 ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie  internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).

OGŁOSZENIE

ARTYKUŁY CARITAS WYDAWANEDĄ OD 23.01.2013 r.

W ŚRODY GODZ. 9:00 – 12:00

Magazyn przy CeSiR
ul. Warszawska 45, Warka
( wejście od strony parkingu)

Podziękowania

Dyrektor  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce wraz z pracownikami składają  serdeczne podziękowania na ręce Pana Jerzego Tomaszewskiego Prezesa Warka Team – klubu sportowego zrzeszającego miłośników jazdy samochodami terenowymi – za ufundowanie paczek świątecznych dla 140 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  objętych pomocą tut. Ośrodka. Paczki zostały ufundowane     z funduszy zebranych w dniu 08 grudnia 2012 roku podczas Jubileuszowej – X Terenowej Integracji „Dla Choinki”. Do podziękowań dołączają się obdarowane dzieci.

Informacja

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POWOŁANEGO NA TERENIE GMINY WARKA:

Przewodnicząca:
Anna Reps – specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,

Z-ca przewodniczącej:
Iwona Marut – z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce,

Członkowie:
Elżbieta Chojnacka –specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,
Andrzej Duda – dzielnicowy Komisariatu Policji w Warce,
Jarosław Wieczorek – dzielnicowy rejonu pozamiejskiego Komisariatu Policji w Warce,
Anna Górka-Strzałkowska – pedagog szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce,
Katarzyna Kulik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej,
Iwona Dąbrówka – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (od 1 października 2012r.):
 1. kryteria dochodowe:
  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – 456 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  1. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – 531 zł,
  2. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą –1 260 zł,
  3. maksymalna kwota zasiłku stałego – 529 zł,
  4. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –  250 zł.

I N F O R M A C J A

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2012r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zmienia siedzibę.

   Nasz nowy adres:

 ul. Wójtowska 1
05-660 Warka
(nad Bankiem Śląskim)