Aktualności

Nabór do Programu Pomoc Żywnościowa

Od dnia 9 stycznia 2023 r. do 25 stycznia 2023 r. będzie prowadzony nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus, w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego :

– 1.707,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.320,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów :  

48 667 02 26
48 667 02 27
48 667 02 20

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023 – Moduł II

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

zaprasza do skorzystania z usług opieki na odległość

ADRESACI PROGRAMU:

– mieszkańcy gminy Warka,

– osoby w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

CELE PROGRAMU:

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Uczestnik Programu za usługę „opieki na odległość” nie ponosi odpłatności.

Nabór do Programu trwa od 5 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie M-GOPS Formularza zgłoszeniowego

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

Więcej informacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

tel. 48 667 02 20, www.mgops.warka.pl | e-mail: mgops@warka.pl

Uchwała Nr LXIX/484/23 Rady Miejskiej W Warce
Formularz zgłoszeniowy – Wsparcie Seniorów

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawna i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1 (pok. nr 11) lub na adres e-mail: mgops-ksiegowosc@warka.pl w terminie do 7 listopada 2022r .

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 667 02 24.

KOMUNIKAT

Informujemy, że wnioski o dodatki do źródeł ciepła (pellet, drzewo, olej opałowy, drewno kawałkowe, gaz LPG), będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce. Ze względów organizacyjnych wnioski te będzie można pobrać i złożyć osobiście od dnia 4 października br.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o wysokościach dodatków dla gospodarstwa domowego dopłaty do poszczególnych źródeł ciepła wynoszą odpowiednio:

  • 3000 zł na pellet drzewny
  • 2000 zł na olej opałowy
  • 1000 zł na drewno kawałkowe
  • 500 zł na gaz LPG

Kto może złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasilane jest:  peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

Ponadto informujemy, że Parlament wprowadził zmiany do dodatku węglowego, zgodnie z którym na jeden adres przypada jeden dodatek. W przypadku, gdy pod jednym adresem funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek otrzyma ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Jednocześnie wprowadzono zmianę ustawy, zgodnie z którą dodatek węglowy przysługuje tylko tym gospodarstwom domowym, które do 11 sierpnia 2022 r. zgłosiły węgiel jako główne źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wszelkie zmiany deklaracji do CEEB dokonane po 11 sierpnia br. nie będą brane pod uwagę. Wypłata dodatku węglowego została wydłużona do 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Państwo,

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce od 26.08.2022 r. będzie m złożyć wniosek o przyznanie DODATKU WĘGLOWEGO. Świadczenie to będzie przyznawane w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. Dz.U.2022 poz. 1692). Wnioski będą przyjmowane w każdy wtorek i piątek w godzinach od 9.00 do 14.00.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej ośrodka co znacznie usprawni proces obsługi interesanta.