Projekt POKL

                                     

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce po raz drugi realizuje projekt systemowy „Nowe szanse dla kobiet na pracę w dobie kryzysu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Potrzeba realizacji programu wypłynęła z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom niepracującym, zagrożonym wykluczeniem społecznym  korzystającym ze wsparcia M-GOPS w Warce.

Koszt projektu wynosi 124 645,54 zł – w większości pokrywa Europejski Fundusz Społeczny w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja wyniesie 111 557,76 zł, pozostałe środki 13 087,78 zł  pochodzą z budżetu gminy).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej.

Cele szczegółowe to: wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych, rozwój postawy samodzielności jak również wzrost kompetencji i kwalifikacji u klientów M-GOPS.

W projekcie bierze udział 18 podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce w wieku 18-47 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W grupie znajdują się osoby zatrudnione jako członkowie rodzin w gospodarstwach rolnych oraz nieaktywne zawodowo bez doświadczenia zawodowego, również długotrwale bezrobotne.

W ramach aktywnej integracji zaplanowano:

  1. Warsztaty kompetencji społecznych i osobistych
  2. Szkolenia zawodowe:
    • Wizaż i stylizacja paznokci” – szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy w   charakterze makijażystki – wizażystki.
    • Organizator usług cateringowych i imprez okolicznościowych” – szkolenie ma na celu przygotowanie do pracy lub do prowadzenia działalności w usługowych jednostkach handlowych z branży hotelarskiej lub gastronomicznej, a także podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu organizator usług cateringowych.
  3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Przed skierowaniem na szkolenia zawodowe uczestnicy przeszli badania w zakresie medycyny pracy, które wykazały czy będą mogli po zakończeniu kursu pracować w zaplanowanym nowym zawodzie.

Wyboru typów szkoleń dokonali pracownicy socjalni wspólnie z uczestnikami projektu i uwzględniając potrzeby rynku pracy w Gminie Warka i okolicach.

W ramach uczestnictwa w projekcie Beneficjenci zostali objęci ubezpieczeniem NNW, otrzymali materiały szkoleniowe, wyżywienie na czas zajęć, a także wspierani są pomocą finansową w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. W ramach cross-financing doposażone zostanie biuro projektu o komputer z oprogramowaniem, drukarkę oraz aparat fotograficzny.

Wspomniane szkolenia odbywają się w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „promocja integracji społecznej” , Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Okres realizacji projektu : od 01 stycznia 2010 r. do 31.10.2010 r.