Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (od 1 października 2012r.):
 1. kryteria dochodowe:
  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – 456 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  1. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – 531 zł,
  2. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą –1 260 zł,
  3. maksymalna kwota zasiłku stałego – 529 zł,
  4. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –  250 zł.