Aktualności

KOMUNIKAT

Informujemy, że wnioski o dodatki do źródeł ciepła (pellet, drzewo, olej opałowy, drewno kawałkowe, gaz LPG), będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce. Ze względów organizacyjnych wnioski te będzie można pobrać i złożyć osobiście od dnia 4 października br.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o wysokościach dodatków dla gospodarstwa domowego dopłaty do poszczególnych źródeł ciepła wynoszą odpowiednio:

  • 3000 zł na pellet drzewny
  • 2000 zł na olej opałowy
  • 1000 zł na drewno kawałkowe
  • 500 zł na gaz LPG

Kto może złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasilane jest:  peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

Ponadto informujemy, że Parlament wprowadził zmiany do dodatku węglowego, zgodnie z którym na jeden adres przypada jeden dodatek. W przypadku, gdy pod jednym adresem funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek otrzyma ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Jednocześnie wprowadzono zmianę ustawy, zgodnie z którą dodatek węglowy przysługuje tylko tym gospodarstwom domowym, które do 11 sierpnia 2022 r. zgłosiły węgiel jako główne źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wszelkie zmiany deklaracji do CEEB dokonane po 11 sierpnia br. nie będą brane pod uwagę. Wypłata dodatku węglowego została wydłużona do 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.

DODATEK WĘGLOWY

Szanowni Państwo,

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce od 26.08.2022 r. będzie m złożyć wniosek o przyznanie DODATKU WĘGLOWEGO. Świadczenie to będzie przyznawane w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. Dz.U.2022 poz. 1692). Wnioski będą przyjmowane w każdy wtorek i piątek w godzinach od 9.00 do 14.00.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej ośrodka co znacznie usprawni proces obsługi interesanta.

KOMUNIKAT!

Dotyczy świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 30 czerwca 2022 roku wprowadziła:

  • możliwość złożenia wniosku podmiotom w okresie 14 dni od 1 lipca 2022 roku, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, obejmujący okres przed dniem 30 kwietnia 2022 roku,
  • zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za czas obejmujący okres do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy (to jest do 30 czerwca 2022 roku), składa się w terminie do 31 lipca 2022 roku,
  • zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

UWAGA ZMIANA !!!

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WARKA

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg                   i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 120 dni.

Od 1 lipca 2022r. wnioski będą przyjmowane

 w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce

ul. Wójtowska 1

w dniach:

poniedziałek w godz. 9-13

środa w godz. 9-13

Zgodnie z podanym wzorem wniosku, na dokumencie należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które osoba wnioskująca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ЗАЯВКИ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ "300 злотих"

Приймаються в:
понеділок і середа
з 9.00 до 13.00

WNIOSKI O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ,,300 ZŁOTYCH”

Przyjmowane są w:
poniedziałki i środy
w godzinach 9.00-13.00

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 – Moduł II

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

zaprasza do skorzystania z usług opieki na odległość

ADRESACI PROGRAMU:

– mieszkańcy gminy Warka

– osoby w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

CEL PROGRAMU:

Zapewnienie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”

Uczestnik Programu za usługę „opieki na odległość” nie ponosi odpłatności.

Nabór do Programu trwa  od 18 maja 2022r. do 24 maja 2022r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie MGOPS Formularza zgłoszeniowego (do pobrania w siedzibie MGOPS lub na stronie www.mgops.warka.pl) lub przesłanie formularza pocztą tradycyjną na adres MGOPS czy też za pośrednictwem e-mail.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

Więcej informacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

tel. 48 667 02 27, 48 667 02 26 | www.mgops.warka.pl | e-mail: mgops@warka.pl

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II finansowany jest w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.