Aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Logotypy Ministerstwa - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

     W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.pl w terminie do 20 października 2021r .

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 033 268.

                                                                        Dyrektor M-GOPS w Warce
                                                                            /-/ mgr Jolanta Piątosa

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.docx

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342.docx

Aktywny samorząd

Logo Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu przypomina o trwającym naborze wniosków finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.  tradycyjnie – w formie papierowej oraz elektronicznie – poprzez dedykowany do obsługi programu System Obsługi Wsparcia (SOW). 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezobsługowej formy ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem nowoczesnej platformy – SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Dostęp do systemu jest nieodpłatny a do złożenia wniosku wymagane jest jedynie założenie konta na platformie oraz posiadanie narzędzia autoryzacyjnego w postaci profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu: www.pcpr.grojec.pl, w siedzibie urzędu: ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec oraz pod numerem telefonu: 48 366 35 76 lub 48 664 28 30.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu!

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych u mieszkańców z terenu gminy Warka objętych usługami opiekuńczymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku

I Wymagania niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne

II Wymagania pożądane:

 • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
 • mile widziane doświadczenie w zatrudnieniu na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej oraz prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego

III Forma zatrudnienia – umowa zlecenie – stawka godzinowa ustalana indywidualnie ze Zleceniobiorcą

Więcej „OGŁOSZENIE”

Dobry Start

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

·         Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

·         bankowości elektronicznej   (15 banków),

·         portalu emp@tia,

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry Start”  będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej za pomocą:

1) profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( PUE ZUS );

2) systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (emp@tia).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że Gmina Warka uzyskała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 97 920 zł, natomiast całkowity koszt realizacji programu wynosi 121 920 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

W edycji 2021 opieką wytchnieniową w ramach Programu pomocą zostało objętych  10 osób w tym: 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Potrzeba taka wynika z otrzymanych zgłoszeń od opiekunów. Szczegółowy zakres sprawowanej opieki jest ustalany indywidualnie między realizatorem usługi, a opiekunem osoby niepełnosprawnej z zachowaniem podmiotowości osoby niepełnosprawnej i jej niezależności. Czas, w którym realizator usługi sprawuje opiekę, ma umożliwić opiekunowi zadbanie o swój odpoczynek, regenerację i załatwienie niezbędnych spraw, tak aby podnieść komfort jego życia i dać siłę do dalszego wykonywania obowiązków.

Informacja

Dzień 4 czerwca 2021 r, (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce za dzień 1 maja 2021 r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

Informujemy, że nadal można korzystać z Programu „Wspieraj Seniora”.

O pomoc w ramach Programu ubiegać się mogą Seniorzy, którzy w związku ze stanem epidemii chcą lub muszą pozostać w domu i nie są w stanie zapewnić sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Informacje o tym jak skorzystać z pomocy można uzyskać pod numerem Infolinii 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do M-GOPS w Warce tel. 48 667 02 26 lub 48 667 02 27.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z pomocy osób bliskich lub sąsiadów, do skontaktowania się pod wskazane wyżej numery telefonów. Pracownik przyjmujący zgłoszenie udzieli wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli w Twoim otoczeniu są Seniorzy wymagający pomocy REAGUJ-DZWOŃ!!

Koszt zakupów pokrywa senior, usługa jest bezpłatna.