Fundusz Alimentacyjny

Dłużnicy alimentacyjni  i Komornicy Sądowi:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje,  iż należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 )

 od dnia 1 lipca 2021 roku należy przekazywać  na konto:

Nowy numer rachunku bankowego:

39 1020 2629 0000 9402 0430 9548

Bank: PKO Bank Polski

Właściciel rachunku bankowego:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce


Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz o  działaniach podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

 1. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

Dla kogo świadczenia  z Funduszu Alimentacyjnego ?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.z2020 r poz. 35 ),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza obecnie  kwoty 800 zł.

WAŻNE ZMIANY !!!

Od nowego okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2020 roku przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione będzie od spełnienia  nowego kryterium dochodowego.

Świadczenia te przysługiwać będzie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy  kwoty 900 zł.

Powyższa zmiana wynika z nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzonej ustawą z dnia 14 maja 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2

( Dz. U. z 2020 r. poz.875)

Ponadto obok wyższego kryterium dochodowego wskazana ustawa wprowadziła do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dodatkowe przepisy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego – tzw.: mechanizm ,, złotówka za złotówkę”.

Oznacza to,  że:

,, W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z w /w zapisem, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.”

(na podstawie art. 18, art. 72 i art. 76   ustawy z dnia 14 maja 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 ( Dz. U. z 2020 r. poz.875)

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne – oznacza to organ, który prowadzi egzekucję, albo syndyka wyznaczonego w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gdzie złożyć wniosek  o przyznanie   prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ? Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Wniosek  o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminie Warka  składa się bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce w formie papierowej  lub elektronicznie.  Również realizacja wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest realizowana  w tutejszym Ośrodku .

Papierowe formularze wniosków, oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce .

Terminy składania wniosków :

 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
 2. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.
 3. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektronicznąod dnia 1 lipca danego roku.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 7. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 8. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Aktualny  okres świadczeniowy 2019/2020 dotyczący świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego trwa od:   01.10.2019 r.  do 30.09.2020 r.

W okresie świadczeniowym ( 2019/2020 )  przy ustalaniu kryterium dochodowego  uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rokiem Bazowym jest   ROK 2018.

Kolejny okres świadczeniowy 2020/2021 dotyczący  świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  zaczyna się od:   01.10.2020 r. i trwa do 30.09.2021 r.

W  okresie świadczeniowym ( 2020/2021 ) przy ustalaniu kryterium dochodowego  uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Rokiem Bazowym jest  ROK 2019.

III. Dokumenty dotyczące ustalenia prawa do o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w tym  dokumenty, oświadczenia  i dochody członków  rodziny na okres świadczeniowy 2020/2021:

Ważne !!!

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – na okres 2020/2021- należy dołączyć oświadczenia i niezbędne dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych  w Roku Bazowym 2019  lub po nim WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH członków rodziny.

Wskazana informacja dotyczy również wniosków składanych na bieżący okres świadczeniowy tj. 2019/2020 ( gdzie rokiem bazowym jest  rok 2018 ).

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;(min.: zaświadczenie o pobieranym stypendium socjalnym ze szkoły lub szkoły wyższej, o  zasiłku macierzyńskim z KRUS lub ZUS, o zasiłku chorobowym z KRUS,  o alimentach i innych dochodach  nieopodatkowanych pobieranych w 2019 roku – wskazanych w pouczeniu  oświadczenia –  załącznik ZFA-03   ) 
 2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego ( dotyczy tzw. ,, Ulgi dla młodych,, – tj. osób przed 26 rokiem życia – urodzonych po 1 sierpnia 1993 r. –  które w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. uzyskały przychody)  o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. oraz o kwocie składek społecznych od tych przychodów .
 3. W przypadku osiągniecia dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (  tj. za rok 2019 ) dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych   przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie
  2. dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym imię i nazwisko, PESEL
  3. formie opłacanego podatku,
  4. wysokości przychodu,
  5. stawce podatku,
  6. wysokości opłaconego podatku,
 1. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za rok 2019
 2. Umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 4. W przypadku utraty dochodu dokument, (w tym oświadczenie) określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu ( np. Pit 11 za 2019 rok świadectwo pracy, zaświadczenia, decyzje itp.)
 5. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy ( tj. w roku 2019 ) – dokument, (w tym oświadczenie) określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany (np. Pit 11 za 2019, umowa o pracę, umowa zlecenie, zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie )
 6. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy ( tj. w roku 2020 lub 2021 ) – dokument, (w tym oświadczenie) określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu ( zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie określające dochód uzyskany – tj.: przychód podlegający opodatkowaniu  na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne ),
 7. Inne dokumenty:
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą  sądową, lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innego  tytułu  wykonawczego pochodzącym  lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2019 ;
 1. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( tj. komornika sądowego )  albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 1. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 2. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 3. W przypadku złożenia wniosku przez wnioskodawcę, który nie jest osobą uprawnioną należy dołączyć upoważnienie osoby pełnoletniej do reprezentowania jej w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 4. Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu, potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;
 5. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 186 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Objaśnienia dotyczące definicji uzyskania i utraty dochodu:

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego , o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, – uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.209  ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2020 r. poz. 85 i 374 ) ,
 • uzyskaniem dodatku solidarnościowego. 

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego   świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303 ) lub art.36 aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą świadczenia rodzicielskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.209  ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2020 r. poz. 85 i 374 ),
 • utratą dodatku solidarnościowego. 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

VI. Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych,
 2. informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;
 3. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 4. zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 5. informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskuje informacje, w drodze pisemnej wymiany informacji.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela informacji lub zaświadczeń,  z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Ważne !!!

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia, w tym otrzymania za pośrednictwem komornika lub bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego jakichkolwiek kwot tytułem alimentów na dziecko, na które pobierany jest fundusz alimentacyjny , osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Niepoinformowanie tutejszego Ośrodka o zmianach mających wpływ na świadczenia może skutkować obowiązkiem zwrotu świadczeń wraz z odsetkami, z powodu nienależnie ich pobranych.

V. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Jakie, na kogo wniosek oraz  przez jaki organ  prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych ?

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj.DZ. U. z 2020 r. poz. 808 ) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.  Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

 1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
 3. osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są  również na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego lub jej przedstawiciela  ustawowego  w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego  prowadzonej przez organ egzekucyjny.( np.: komornika sądowego )

Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.
Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika:

 1. Organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
  Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
 2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy ( w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny) wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30 – dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania,
 3. Informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,
 4. Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
 • złożenia oświadczenia majątkowego,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
 • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 • organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

 1. Jeżeli  decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:
 • składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
 • po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego  w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:

 1. informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej;
 2. informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 • wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy;
 • wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. poz. 732 i 1366 ) zaliczek alimentacyjnych,
 • wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy  (biura informacji gospodarczej:  KIDT, KRD, ERiF, InfoMonitor, KBIG)