Informacje dla osób doświadczających przemocy

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zdnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonymoraz Pomocy Postpenitencjarnej(Dz.U.poz.189) reguluje dofinansowania w formie świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin. Jest to pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze finansowym, tj. :

  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dotacje na ten cel uzyskują następujące podmioty na terenie województwa mazowieckiego:

Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”

Warszawa, ul. Mazowiecka 12 lok.25

Osoby pierwszego kontaktu: od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800,

tel 22/8268862

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

26-600 Radom, ul. Daszyńskiego 5

Osoby pierwszego kontaktu: od poniedziałku do piątku w godz. 900-1900

  • 731 303 660

Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.
Filia w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 59
Osoba do kontaktu – Zofia Pawelec: w poniedziałki i czwartki  w godz. 1430-1730

  • 606 338 313

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz „Informator dla Pokrzywdzonego” dostępne są na stronach:

* Ministerstwa  Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,

* www .pokrzywdzeni.gov.pl

* Mazowieckiego   Urzędu   Wojewódzkiego   www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw