Ogłoszenie Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce
Ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej (jeden raz w tygodniu po 4 godziny w przedziale czasowym ustalonym ze Zleceniodawcą) na okres od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wójtowskiej 1 w Warce.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychologa, przede wszystkim w zakresie pomocy uzależnionym i współuzależnionym
 • Wiedza z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej.
 • Umiejętność formułowania opinii i diagnoz psychologicznych.
 • Umiejętność prowadzenia konsultacji indywidualnych z klientem.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • wysoka kultura osobista;
 • nieposzlakowana opinia;
 • mile widziane interdyscyplinarne przeszkolenie w zakresie różnych zjawisk, które występują w rodzinie z problemem alkoholowym oraz możliwych do zaproponowania rozwiązań;
 • posiadanie wiedzy na temat:

– picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym;
– problemów pijących nastolatków;
– zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci;
– bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

III Forma zatrudnienia 

Umowa zlecenie – stawka godzinowa ustalana indywidualnie ze Zleceniobiorcą

IV Główne obowiązki:

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w szczególności:

– udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin,
– prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych,
– motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,
– udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,
– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,
– rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy wsparcia i pomocy,
– współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warce oraz Zespołem Interdyscyplinarnym;
–  prowadzenie dokumentacji udzielonych porad;
– prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porad.)

V Miejsce wykonywania usługi:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Konsultacyjny przy ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka.

VI Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy zawierający przebieg zatrudnienia (w tym umowy cywilnoprawne)
  1. CV
  2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i zatrudnienie,
  3. dokument potwierdzający obywatelstwo (do wglądu),
  4. oświadczenie o niekaralności i że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

VII Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin składania dokumentów: 6.05 2022 r.  Telefon kontaktowy 48 667 02 20

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660,

Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować:

tel. 48 6670229, email: i.gajewska@mgops.warka.pl adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka, pok. 5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor


Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warce
/-/mgr Jolanta Piątosa