– Opieka 75+

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Warce informuje, że Gmina Warka uzyskała dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej z budżetu  państwa, na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego
w ramach programu „Opieka 75+” – na rok 2022
.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Kwota dotacji celowej wynosi 63 441 zł, natomiast całkowity koszt realizacji programu wynosi 126 882 zł.
W edycji 2022 w ramach Programu „Opieka 75+” pomocą zostało objętych  9 osób.

Środki finansowe z programu zostaną przeznaczone na:
1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;
2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.