Aktualności

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 – Moduł II

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

zaprasza do skorzystania z usług opieki na odległość

ADRESACI PROGRAMU:

– mieszkańcy gminy Warka

– osoby w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

CEL PROGRAMU:

Zapewnienie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”

Uczestnik Programu za usługę „opieki na odległość” nie ponosi odpłatności.

Nabór do Programu trwa  od 18 maja 2022r. do 24 maja 2022r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie MGOPS Formularza zgłoszeniowego (do pobrania w siedzibie MGOPS lub na stronie www.mgops.warka.pl) lub przesłanie formularza pocztą tradycyjną na adres MGOPS czy też za pośrednictwem e-mail.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

Więcej informacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

tel. 48 667 02 27, 48 667 02 26 | www.mgops.warka.pl | e-mail: mgops@warka.pl

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II finansowany jest w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawę fabrycznie nowych 35 opasek bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Warka wraz z usługą całodobowej opieki na odległość w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022– w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamieszczono nowy poradnik postępowania na wypadek zagrożeń – „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” oraz 3. odcinek filmu instruktażowego „Bądź gotowy”.

czytaj dalej

Poradnik ten zamieszczono również na stronie internetowej UM w Warce w zakładce ® Bezpieczeństwo mieszkańców ® Poradniki ® Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Ogłoszenie Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce
Ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej (jeden raz w tygodniu po 4 godziny w przedziale czasowym ustalonym ze Zleceniodawcą) na okres od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wójtowskiej 1 w Warce.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychologa, przede wszystkim w zakresie pomocy uzależnionym i współuzależnionym
 • Wiedza z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej.
 • Umiejętność formułowania opinii i diagnoz psychologicznych.
 • Umiejętność prowadzenia konsultacji indywidualnych z klientem.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • wysoka kultura osobista;
 • nieposzlakowana opinia;
 • mile widziane interdyscyplinarne przeszkolenie w zakresie różnych zjawisk, które występują w rodzinie z problemem alkoholowym oraz możliwych do zaproponowania rozwiązań;
 • posiadanie wiedzy na temat:

– picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym;
– problemów pijących nastolatków;
– zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci;
– bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

III Forma zatrudnienia 

Umowa zlecenie – stawka godzinowa ustalana indywidualnie ze Zleceniobiorcą

IV Główne obowiązki:

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w szczególności:

– udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin,
– prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych,
– motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,
– udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,
– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,
– rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy wsparcia i pomocy,
– współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warce oraz Zespołem Interdyscyplinarnym;
–  prowadzenie dokumentacji udzielonych porad;
– prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porad.)

V Miejsce wykonywania usługi:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Konsultacyjny przy ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka.

VI Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy zawierający przebieg zatrudnienia (w tym umowy cywilnoprawne)
  1. CV
  2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i zatrudnienie,
  3. dokument potwierdzający obywatelstwo (do wglądu),
  4. oświadczenie o niekaralności i że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

VII Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin składania dokumentów: 6.05 2022 r.  Telefon kontaktowy 48 667 02 20

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660,

Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować:

tel. 48 6670229, email: i.gajewska@mgops.warka.pl adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka, pok. 5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor


Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warce
/-/mgr Jolanta Piątosa

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, w godzinach od. 9.00 do 13.00.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko
– datę urodzenia
– obywatelstwo
– płeć
– aktualny adres pobytu w Gminie Warka.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych:

– numer polskiego konta bankowego
– adres poczty elektronicznej
– numer telefonu polskiego operatora

Więcej „Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy”

Informacja

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WARKA

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Obowiązuje zasada wypłaty świadczenia „z dołu”, dlatego zachęcamy do składania wniosków po upływie 60 dni.

Mieszkańcy, którzy zakwaterowali na terenie gminy Warka obywateli Ukrainy po 24 lutego br., powinni złożyć wniosek o zwrot kosztów pobytu.

Wnioski będą przyjmowane

w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45, sala nr 62 (1 piętro)
w dniach:
poniedziałek w godz. 9-13
środa w godz. 9-13

Więcej „Informacja”

Centralny Magazyn „Warka dla Ukrainy” od poniedziałku 7 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce

Centralny Magazyn „Warka dla Ukrainy” od poniedziałku 7 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w WarceSamorząd Warki wspólnie z Powiatem Grójeckim oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznikami podjął decyzję o organizacji jednego wspólnego „Centralnego Magazynu Warka dla Ukrainy”. Będzie się on mieścił w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce. UWAGA! Wjazd i dojście od ulicy Wysockiego (dodatkowa brama przy przystanku autobusowym).

Punkt działać będzie od 7 marca od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 oraz w weekendy w godzinach 10-16. O ewentualnych zmianach godzin będziemy Państwa informować.

W chwili obecnej zapraszamy do magazynu zlokalizowanego w Warce przy ul. Lotników 27.

W sprawach związanych z pomocą prosimy kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy magazynu pod numerami telefonów:

 • tel. 798-198-681 oraz  tel.798-089-109

Bieżące informacje: www.warka.pl oraz strona www.WarkaDlaUkrainy.pl

Aktywny samorząd

Program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niepełnnsprawnych Powiat Grójecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W Grójcu zaprasza do udziału W Programie.
Szczegółowe informacje oraz miejsce składania Wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4a, 05-600 Grójec, (48) 366-35-76, www.pcpr.grojec.pl

Szczegółowe informacje (.pdf 215 KB)