Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023 – Moduł II

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

zaprasza do skorzystania z usług opieki na odległość

ADRESACI PROGRAMU:

– mieszkańcy gminy Warka,

– osoby w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

CELE PROGRAMU:

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Uczestnik Programu za usługę „opieki na odległość” nie ponosi odpłatności.

Nabór do Programu trwa od 5 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie M-GOPS Formularza zgłoszeniowego

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

Więcej informacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

tel. 48 667 02 20, www.mgops.warka.pl | e-mail: mgops@warka.pl

Uchwała Nr LXIX/484/23 Rady Miejskiej W Warce
Formularz zgłoszeniowy – Wsparcie Seniorów