Stypendia szkolne

Termin składania wniosków na stypendium szkolne upływa 15 września 2014 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy zamieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.

Termin składania wniosków –  do 15 września 2015 r.
Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: 
 1. wniosku,
 2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.
  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna
  • odcinek renty/emerytury
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 4. ww. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
(wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

 • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie Gminy Warka składają wnioski w szkołach,
 • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Warka składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1,
 • uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka ale uczą się poza jej terenem składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1.