Świadczenia rodzinne

Gdzie się udać po pomoc ?

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego –

Izabela Gajewska tel.: /48/ 667-02-29

Pracownik Kontakt Rejon
Renata Smodrzak – specjalista ds. świadczeń rodzinnych tel.: /48/ 667-02-25 Gmina Warka

 

M-GOPS pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek od godz. 8.30 do 16.30
wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7.30 do 15.30

Nie udziela się telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, terminów wypłat oraz innych informacji podlegających ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w siedzibie tutejszego ośrodka.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.
  Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922,00 zł od 1 stycznia 2013 r..
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.
  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1406,00 zł miesięcznie. (od 01.01.2017r.)
  Specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. (od 01.11.2015r.)

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. (od 01.11.2015r.)

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  – jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
– w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
95,00 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 1. 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
dodatek z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko *.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Terminy wypłaty świadczeń

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

* Osobom pobierającym świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2017/2018 przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkół ponadgimnazjalnych lub oświadczenia o uczęszczaniu o uczęszczaniu dziecka do szkoły do 15.09.2017r., aby można było wypłacić zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018,
 • z tytułu dojazdów do szkoły lub z tytułu zamieszkania w miejscowości , w której znajduje się szkoła.