INFORMACJA

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zgodnie z art. 5 pkt. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. )  w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego , przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z  2006r. Nr. 136, poz. 969, z późn. zm.)

W związku z powyższym wnioski  o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy  2011/2012 w/w osób przyjmowane będą od pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010r.

Przewidywany termin przyjmowania wniosków od 1 października 2011r.