Stypendia szkolne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje,
że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane
od 01 września 2023r. do 15 września 2023r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz wystąpieniem trudnej sytuacji rodzinnej.

Uzyskanie stypendium szkolnego warunkowane jest łącznym spełnieniem dwóch przesłanek: nieprzekroczeniem dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz występowaniem trudnej sytuacji rodzinnej, takiej, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2023r.) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600 zł. 

Wnioski dostępne są w szkołach, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Warce oraz na naszej stronie – Wniosek o Przyznanie Stypendium Szkolnego (.doc) 

  • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w szkołach;
  • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
    ul. Wójtowska 1;
  • uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka ale uczą się poza jej terenem składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1.