Aktualności

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od 1 do 15 września 2020 można składać wnioski o stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Od 1 września 2020 r. Powszechny Spis Rolny
Więcej „Rolniku, przygotuj się do spisu!”

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin
Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację trzyletniego projektu „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin”. Projekt spółfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.11.2022 r.

Z programu mogą skorzystać:

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny, które:

 • przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze
 • zmagają się z trudnościami lub kryzysowymi sytuacjami rodzinnymi i życiowymi
 • rodziny, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają

W ramach programu, można skorzystać z bezpłatnych usług:

 • Specjalistycznej pomocy psychologa i pedagoga dla rodzin i jej członków (konsultacje, poranictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski)
 • Warsztatów umiejętności wychowawczych
 • grup wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych
 • wsparcia metodą asysty rodzinnej
 • spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi
 • poradnictwa socjalnego

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel. 518 452 047, 22 253 49 47
ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93

Oraz w terenie.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: zapisy@sdr.org.pl

1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Więcej „1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start””

Opieka wytchnieniowa

W związku z udziałem Gminy Warka w ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 współfinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego ,Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warceposzukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (teren Gminy Warka).

Informacja

Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Warce, za dzień 15 sierpnia 2020 r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

Informacja

W związku z tym, że sytuacja pandemii może zwiększać zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi:

 • Bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy ( 800-12-00-02),
 • Poradnię e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info,
 • Konsultacje z psychologiem za pomocą komunikatora Skype, w poniedziałki        w godz. 13:00 – 15:00, (z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą też korzystać osoby posługujące się językiem migowym).

 Ponadto informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com).

W przypadku posiadania informacji o osobach doświadczających przemocy w rodzinie, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą opuszczać mieszkań jest możliwość zgłoszenia ich bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce pod nr telefonu 48 667 02 20 lub na adres e –mail: mgops@warka.org.pl.

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje,
że został uruchomiony telefoniczny dyżur psychologa.

Mieszkańcy Gminy Warka
mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego pod numerem telefonu:
882 – 157 – 938
w dniach:
wtorek w godz. 14.00 – 16.00
piątek w godz. 16.00 – 18.00

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.org.pl w terminie do 6 kwietnia 2020 roku.

                                                                                         Dyrektor M-GOPS w Warce
                                                                                         /-/ mgr Jolanta Piątosa