Aktualności

KOMUNIKAT!

Dotyczy świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 30 czerwca 2022 roku wprowadziła:

  • możliwość złożenia wniosku podmiotom w okresie 14 dni od 1 lipca 2022 roku, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, obejmujący okres przed dniem 30 kwietnia 2022 roku,
  • zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za czas obejmujący okres do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy (to jest do 30 czerwca 2022 roku), składa się w terminie do 31 lipca 2022 roku,
  • zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

UWAGA ZMIANA !!!

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WARKA

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg                   i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 120 dni.

Od 1 lipca 2022r. wnioski będą przyjmowane

 w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce

ul. Wójtowska 1

w dniach:

poniedziałek w godz. 9-13

środa w godz. 9-13

Zgodnie z podanym wzorem wniosku, na dokumencie należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które osoba wnioskująca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ЗАЯВКИ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ "300 злотих"

Приймаються в:
понеділок і середа
з 9.00 до 13.00

WNIOSKI O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ,,300 ZŁOTYCH”

Przyjmowane są w:
poniedziałki i środy
w godzinach 9.00-13.00

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 – Moduł II

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

zaprasza do skorzystania z usług opieki na odległość

ADRESACI PROGRAMU:

– mieszkańcy gminy Warka

– osoby w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

CEL PROGRAMU:

Zapewnienie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”

Uczestnik Programu za usługę „opieki na odległość” nie ponosi odpłatności.

Nabór do Programu trwa  od 18 maja 2022r. do 24 maja 2022r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie MGOPS Formularza zgłoszeniowego (do pobrania w siedzibie MGOPS lub na stronie www.mgops.warka.pl) lub przesłanie formularza pocztą tradycyjną na adres MGOPS czy też za pośrednictwem e-mail.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

Więcej informacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

tel. 48 667 02 27, 48 667 02 26 | www.mgops.warka.pl | e-mail: mgops@warka.pl

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II finansowany jest w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawę fabrycznie nowych 35 opasek bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Warka wraz z usługą całodobowej opieki na odległość w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022– w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamieszczono nowy poradnik postępowania na wypadek zagrożeń – „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” oraz 3. odcinek filmu instruktażowego „Bądź gotowy”.

czytaj dalej

Poradnik ten zamieszczono również na stronie internetowej UM w Warce w zakładce ® Bezpieczeństwo mieszkańców ® Poradniki ® Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny