Aktualności

Program „Wspieraj Seniora” nadal trwa!

Informujemy, iż Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony na I kwartał 2021 roku

Drogi Seniorze, jeśli decydujesz się na pozostanie w domu ze względu na zagrożenie zdrowia w obecnym stanie epidemii i nie jesteś w stanie przy pomocy rodziny, sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby zadzwoń pod numer infolinii 22 505 11 11

bądź pod bezpośredni numer M-GOPS w Warce 48 667 02 26 lub 48 667 02 27

Pod wskazanym numerem telefonu uzyskasz wszystkie informacje jak skorzystać z pomocy.

Zachęcamy wszystkich, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo i brak możliwości uzyskania wsparcia ze strony bliskich, do skontaktowania się pod wskazane wyżej numery telefonów. Pracownik przyjmując zgłoszenie udzieli wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli w Twoim otoczeniu są Seniorzy wymagający pomocy REAGUJ-DZWOŃ!!

Koszt zakupów pokrywa senior, usługa jest bezpłatna.

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje:
od dnia 10 lutego 2021r. będzie prowadzony nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego :

  • 1.542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1.161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów :   48 667 02 26,  48 667 02 27, 48 667 02 20

Mapa pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Punkt Konsultacyjny, dyżury psychologa i prawnika dla potrzeb osób doświadczających przemocy
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Komisariat Policji w Warce
ul. Polna 4 a
tel. 997, 112, 47 702 65 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel.48 670 29 99
spzoz@spzoz-warka.pl

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec
tel. centrala 48 664 91 00

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom
tel. 48 332 45 00
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

W sytuacjach zagrożenia dzwoń:
• POLICJA 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE 999
• TELEFON ALARMOWY 112
• OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002

Nowe terminy składania wniosków o Świadczenie Wychowawcze w 2021 r.

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Więcej „Nowe terminy składania wniosków o Świadczenie Wychowawcze w 2021 r.”

Dzień wolny

Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek)

został ustalony dniem wolnym od pracy

dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,

za dzień 26 grudnia 2020 r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 wraz z Kartą oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.org.pl w terminie do 20 grudnia 2020 roku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę oceny, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 033 268.

                                                                        Dyrektor M-GOPS w Warce
                                                                            /-/ mgr Jolanta Piątosa

Telefoniczny dyżur psychologa

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że został uruchomiony telefoniczny dyżur psychologa. Mieszkańcy Gminy Warka mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego pod numerem telefonu:

882 – 157 – 938
w każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 13.00

Spis rolny – spiszmy się na 100 procent!

Do chwili obecnej w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 wzięło udział 80 % gospodarstw z naszej gminy! Do końca spisu zostało kilka dni i bardzo liczymy na pozostałych rolników, którzy nie spełnili jeszcze tego obowiązku. Nie czekajcie z założonymi rękami! Pomóżcie naszej gminie spisać się na 100 procent!

Spis rolny - spiszmy się na 100 procent!

Spisz swoje gospodarstwo rolne korzystając z najwygodniejszej dla siebie opcji:

Na wypełniony przez Ciebie formularz czeka cała gmina, a przede wszystkim ci wszyscy rolnicy, którzy wywiązali się już z obowiązku spisowego. Nie pozwól, by ich wysiłek poszedł na marne!

Gminne Biuro Spisowe