Aktualności

Godziny przyjęć

Od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Godziny przyjęć w sprawach z zakresu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK  :  11.00 – 15.00 

ŚRODA  :                              08.00 – 13.00

CZWARTEK, PIĄTEK  :          11.00 – 14.00

Punkt Konsultacyjny

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Klientami psychologa oraz prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby dotknięte przemocą.

Dni i godziny dyżurów:

Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: co drugi piątek godz. 14.30–18.00

Psycholog: Pani Patrycja Pernak – Donica: środa godz. 15.00 – 19.00

Celem skorzystania z konsultacji należy zapisać się w rejestrze prowadzonym w Miejsko –

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

Kontakt 48 667 02 20

Program PEAD

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2011r. pomoc w ramach Programu PEAD w 2011r. przyznawana jest według następujących zasad.

 1. Miesięczne dochody nie powinny przekraczać 715, 50 zł netto dla osoby samotnej i 526,50 zł netto dla jednego członka rodziny. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach organizacja może udzielić pomocy osobom/rodzinom, które przekraczają ustalone w zasadach kryteria.
 2. Limit na osobę pomocy żywnościowej (bez mleka) w ramach Programu wynosi od2,5 kg do 5 kg miesięcznie na osobę, rocznie nie mniej niż30 kg, jednak nie więcej niż60 kg.
  Limit na mleko w roku 2011 wynosi do20 litrówna osobę w roku.
  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach:
  1. organizacja udzielająca osobie/rodzinie stałej pomocy może przekroczyć górne limity pomocy ustalone w zasadach
  2. ustalone limity pomocy nie muszą być brane pod uwagę, jeżeli odbiór żywności przez osobę/rodzinę nie ma charakteru pomocy stałej.
 3. Koszyk produktów

Preferowana forma – to zróżnicowany pakiet produktów zależy od ilości i proporcji tych produktów w Programie na dany rok. Pomoc powinna obejmować produkty różnego rodzaju.

Tak zwany koszyk produktów powinien składać się z co najmniej z 50% liczby produktów oferwanych w Programie w danym roku. Jednak z uwagi na równomierny udział poszczególnych produktów w Programie, a także graniczoną możliwość dostarczania ich do niektórych magazynów dopuszcza się, aby w takich sytuacjach minimalny koszyk produktów składał się z 5 podstawowych artykułów spożywczych.

Artykuły żywnościowe w ramach programu PEAD wydawane są w dniach:

poniedziałek i środa w godzinach 9.00-13.00

Przydatne telefony

„Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” – tel. 116 – 111

Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 0-801 – 120 – 002

Zbiórka odzieży

Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży nowej i używanej dla dzieci i osób dorosłych a także sprzętu AGD.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy proszone są o kontakt  w siedzibie Ośrodka, ul. Gośniewska 2, lub pod numerem telefonu 48 667 02 20.

Pozory mylą, dowód nie 2011

Od początku lipca 2011 r. ruszyła kolejna edycja programu  „Pozory mylą, dowód nie” do którego przystąpiła także Gmina Warka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. W punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Warka wyeksponowane zostały ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Do rodziców skierowana została zaś broszura omawiająca ogromną rolę wychowania w rodzinie w przeciwdziałaniu sięgania po alkohol przez małoletnich. Zadaniem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

W ramach kampanii uruchomiona została infolinia 0801 066 366 oraz strona internetowa www.pozorymyla.pl, na której dostępne są wszelkie dokumenty i informacje z nią związane.

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

INFORMACJA


dla osób ubiegających się o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy od 01.10.2011r. do 30.09.2012r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.
Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca sierpnia 2011r.

INFORMACJA


dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny na nowy okres zasiłkowy od 01.11.2011r. do 31.10.2012r.
Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce  zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.
Druki wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca września 2011r.

INFORMACJA

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zgodnie z art. 5 pkt. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. )  w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego , przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z  2006r. Nr. 136, poz. 969, z późn. zm.)

W związku z powyższym wnioski  o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy  2011/2012 w/w osób przyjmowane będą od pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010r.

Przewidywany termin przyjmowania wniosków od 1 października 2011r.