Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się zjawiska patologii społecznej w szczególności nadużywania alkoholu i przemocy domowej oraz zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących zagrożeń w tej mierze. Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Warka na rok 2014 odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

CELE PROGRAMU

 1. Rozwój edukacji publicznej w zakresie nadużywania i uzależniania się od alkoholu oraz jego skutków moralno-społecznych i psychofizycznych;
 2. Inicjowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych poprzez doprowadzanie do ograniczania istniejących i zapobiegania powstawaniu nowych uzależnień oraz zmiany struktury spożywania napojów alkoholowych, a także używania środków psychoaktywnych;
 3. Podjęcie działań mających na celu zmiany zachowań i postaw społecznych mieszkańców i instytucji w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych;
 4. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki adresowanych szczególnie do dzieci i młodzieży;
 5. Wyposażenie rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzież w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych;
 6. Zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 7. Wdrażanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej minimalizujących szkodliwe zachowania osób nadużywających alkohol, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 8. Poszerzanie grona osób, instytucji oraz organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zajmuje się obsługą administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Jolanta Piątosa Przewodnicząca Komisji
 2. Izabela Gajewska Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Paweł Lewandowski członek komisji
 4. Ryszard Mołga członek komisji
 5. Urszula Sasin-Kutyna członek komisji
 6. Wiesława Jagiełło członek komisji

Główne zadania Komisji to:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Wspieranie i współfinansowanie grup samopomocowych (np. AA);
 2. Prowadzenie działań mobilizujących do podejmowania dobrowolnego leczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu;
 3. Kierowanie osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na badania psychologiczne i psychiatryczne prowadzone przez biegłych lekarzy;
 4. Prowadzenie punktu informacyjno -konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży (psycholog, pracownik socjalny, pedagog szkolny, itp.);
 5. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu oraz kierowanie tychże osób na leczenie odwykowe;
 6. Refundowanie kosztów dobrowolnego leczenia osób uzależnionych poprzez:
  1. pomoc w umieszczaniu pacjentów w zakładzie lecznictwa odwykowego bądź w ośrodkach trzeźwościowych;
  2. pomoc w uzyskaniu doraźnej pomocy medycznej;
  3. finansowanie kosztów związanych z wydawaniem opinii psychologicznych i psychiatrycznych przez biegłych lekarzy.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 1. Organizowanie porad psychologicznych, obejmujących całą rodzinę dotkniętą problemem (punkt konsultacyjny);
 2. Upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień;
 3. Pomoc prawna, psychologiczna dla ofiar przemocy domowej, w zapewnieniu schronienia w sytuacji kryzysowej .
 4. Realizowanie i monitorowanie programów profilaktycznych, np. warsztaty psychologiczne, terapeutyczne, konkursy, prelekcje i spotkania na temat spożycia alkoholu.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych.

 1. Finansowanie bieżącej działalności świetlic realizujących programy opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
 2. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego połączonego z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
 3. Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych;
 4. Promowanie różnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, konkursów oraz zajęć o charakterze artystyczno – profilaktycznym, koncertów i akcji o tematyce promującej zdrowy styl życia bez uzależnień, we współpracy z innymi jednostkami i organizacjami z terenu Gminy Warka.
 5. Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień;
 6. Współpraca z Policją w celu egzekwowania prawa w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz w celu zwiększania liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości;
 7. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, realizowanych przez młodzież i skierowanych do grup rówieśniczych.

IV. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Finansowanie lub dofinansowywanie działań realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez inne organizacje społeczne, kościoły, stowarzyszenia, instytucje kultury, zespoły sportowe i inne, mające wyraźne odniesienia profilaktyczne, a także eksponujące i propagujące wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

V.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 1. Przeprowadzanie przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o posiadane upoważnienia kontroli punktów handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odnoszących się do sprzedawania i podawania napojów alkoholowych (współpraca z Policją);
 2. Kontrola punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z wydaniem opinii – postanowienia dotyczące lokalizacji sprzedaży alkoholu;
 3. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących reklamę i promocje napojów alkoholowych.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, GKRPA w Warce finansuje bieżącą działalność świetlic realizujących programy opiekuńczo -wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe.

W ramach umowy współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Warce w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2014 w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce działa świetlica opiekuńczo – wychowawcza będąca pozalekcyjną formą działalności terapeutyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Dzieci ze świetlicy korzystają z bazy placówki tj: basenu, tańców, zajęć muzycznych, karate oraz piłki nożnej. Podczas ferii zimowych zorganizowano dla nich wycieczki do Warszawy, Kazimierza Dolnego i do Radomia. Zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć na hali sportowej oraz na krytej pływalni, z którego korzystają dzieci podczas codziennych zajęć. Dzieci ze świetlicy brały także udział w zajęciach organizowanych w czasie ferii jak również uczestniczyły w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, w którym otrzymywały puchary, medale, dyplomy, maskotki, słodycze …

Świetlica realizująca program opiekuńczo – wychowawczy działa także w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi.

Pan Stefan Posoch prowadzi prelekcje dla uczniów oraz rodziców na temat uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i następstwach ich działania.

PUNKT KONSULTACYJNY

Jednym z zadań PROGRAMU jest prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Klientami psychologa oraz prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby dotknięte przemocą.

Dni i godziny dyżurów:

Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: co drugi piątek godz. 14.30–18.00

Psycholog: Pani Patrycja Pernak – Donica: wtorek  godz. 15.05 – 20.05

Celem skorzystania z konsultacji należy zapisać się w rejestrze prowadzonym w Miejsko –

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

Kontakt 48 667 02 20.

Zdjęcia z biwaku młodzieży szkolnej z PSP w Konarach