UWAGA ZMIANA !!!

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WARKA

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg                   i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 120 dni.

Od 1 lipca 2022r. wnioski będą przyjmowane

 w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce

ul. Wójtowska 1

w dniach:

poniedziałek w godz. 9-13

środa w godz. 9-13

Zgodnie z podanym wzorem wniosku, na dokumencie należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które osoba wnioskująca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ЗАЯВКИ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ "300 злотих"

Приймаються в:
понеділок і середа
з 9.00 до 13.00

WNIOSKI O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ,,300 ZŁOTYCH”

Przyjmowane są w:
poniedziałki i środy
w godzinach 9.00-13.00

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 – Moduł II

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

zaprasza do skorzystania z usług opieki na odległość

ADRESACI PROGRAMU:

– mieszkańcy gminy Warka

– osoby w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

CEL PROGRAMU:

Zapewnienie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”

Uczestnik Programu za usługę „opieki na odległość” nie ponosi odpłatności.

Nabór do Programu trwa  od 18 maja 2022r. do 24 maja 2022r.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie MGOPS Formularza zgłoszeniowego (do pobrania w siedzibie MGOPS lub na stronie www.mgops.warka.pl) lub przesłanie formularza pocztą tradycyjną na adres MGOPS czy też za pośrednictwem e-mail.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).

Więcej informacji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

tel. 48 667 02 27, 48 667 02 26 | www.mgops.warka.pl | e-mail: mgops@warka.pl

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II finansowany jest w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawę fabrycznie nowych 35 opasek bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Warka wraz z usługą całodobowej opieki na odległość w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022– w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamieszczono nowy poradnik postępowania na wypadek zagrożeń – „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” oraz 3. odcinek filmu instruktażowego „Bądź gotowy”.

czytaj dalej

Poradnik ten zamieszczono również na stronie internetowej UM w Warce w zakładce ® Bezpieczeństwo mieszkańców ® Poradniki ® Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Ogłoszenie Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce
Ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej (jeden raz w tygodniu po 4 godziny w przedziale czasowym ustalonym ze Zleceniodawcą) na okres od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r. w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wójtowskiej 1 w Warce.

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia.
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychologa, przede wszystkim w zakresie pomocy uzależnionym i współuzależnionym
 • Wiedza z zakresu diagnostyki i pomocy psychologicznej.
 • Umiejętność formułowania opinii i diagnoz psychologicznych.
 • Umiejętność prowadzenia konsultacji indywidualnych z klientem.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

 • empatia, sumienność, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • wysoka kultura osobista;
 • nieposzlakowana opinia;
 • mile widziane interdyscyplinarne przeszkolenie w zakresie różnych zjawisk, które występują w rodzinie z problemem alkoholowym oraz możliwych do zaproponowania rozwiązań;
 • posiadanie wiedzy na temat:

– picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym;
– problemów pijących nastolatków;
– zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci;
– bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.

III Forma zatrudnienia 

Umowa zlecenie – stawka godzinowa ustalana indywidualnie ze Zleceniobiorcą

IV Główne obowiązki:

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w szczególności:

– udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin,
– prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych,
– motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,
– udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,
– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,
– rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy wsparcia i pomocy,
– współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warce oraz Zespołem Interdyscyplinarnym;
–  prowadzenie dokumentacji udzielonych porad;
– prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały z porad.)

V Miejsce wykonywania usługi:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt Konsultacyjny przy ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka.

VI Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy zawierający przebieg zatrudnienia (w tym umowy cywilnoprawne)
  1. CV
  2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i zatrudnienie,
  3. dokument potwierdzający obywatelstwo (do wglądu),
  4. oświadczenie o niekaralności i że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

VII Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin składania dokumentów: 6.05 2022 r.  Telefon kontaktowy 48 667 02 20

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660,

Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować:

tel. 48 6670229, email: i.gajewska@mgops.warka.pl adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka, pok. 5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku podania innych danych niż wskazane w przepisach prawa pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, prosimy o podpisanie oświadczenia dotyczącego zgody.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor


Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warce
/-/mgr Jolanta Piątosa