Świadczenie rodzicielskie

1 stycznia 2016r. wprowadzone zostaną nowe formularze wniosków i oświadczeń o przyznanie zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka . W/w formularze zastąpią obowiązujące do 31 grudnia 2015r. wnioski.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie obowiązujące od 1 stycznia 2016r. będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło). Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).   Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,- zł miesięcznie (netto) od dnia porodu (dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia dziecka – przez okres:

*  52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,

*  65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,

*  67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,

*  69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,

*  71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochody rodziny  (nie ma kryterium dochodowego przy ubieganiu się o w/w świadczenie).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli:

* co najmniej jeden z rodziców lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

*  dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,

*  jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

*  w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

*  rodzicom przysługuje za granicą świadczenie  o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej)  prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.

Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie po upływie 3 miesięcy (ale nie później niż w okresie odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni lub 71 tygodni), licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej)  prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem – w/w termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego przez matkę dziecka, lub od dnia  śmierci matki dziecka lub od dnia porzucenia dziecka przez matkę.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

*  dokumentu stwierdzającego tożsamość Wnioskodawcy – rodzica dziecka składającego wniosek  tj. dowód osobisty lub paszport,

*  karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.127 lub art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub w związku z przebywaniem na terytorium RP w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

*  dokument stwierdzający wiek dziecka  (odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy drugi rodzic nie uznał dziecka – oryginał do wglądu),

*  oświadczenia rodziców lub innych osób ubiegających się o prawo do świadczenia rodzicielskiego tj. opiekuna faktycznego, rodziny zastępczej lub osoby, która przysposobiła dziecko/dzieci  (zawierające klauzulę „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”) dotyczące spełniania warunków do pobierania świadczenia rodzicielskiego, w tym dotyczące prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla osób bezrobotnych i innych warunków mających wpływ na prawo do świadczeń

*  dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką faktyczną lub objęcia opieką rodziny zastępczej (np. postanowienie sądu) (oryginał do wglądu),