– Opieka 75+

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że Gmina Warka uzyskała dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej z budżetu  państwa, na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” – na rok 2024.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
 3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
 4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Całkowita kwota dofinansowania z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+ na 2024 rok wynosi 68 096,00, natomiast całkowity koszt realizacji zadania wynosi 150 398,00 zł.

W edycji 2024 w ramach Programu „Opieka 75+” pomocą zostało objętych  9 osób.

Środki finansowe z programu zostaną przeznaczone na:

 1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2024;
 2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
 3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że Gmina Warka uzyskała dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej z budżetu  państwa, na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” – na rok 2023.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
 3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
 4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
  Kwota dotacji celowej wynosi 52 433 zł, natomiast całkowity koszt realizacji programu wynosi 120 197 zł.

W edycji 2023 w ramach Programu „Opieka 75+” pomocą zostało objętych  9 osób.

Środki finansowe z programu zostaną przeznaczone na:

 1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
 2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
 3. dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.