Program CZYSTE POWIETRZE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy Warka, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”, mogą w tutejszym Ośrodku złożyć Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Druk żądania wydania zaświadczenia:

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

W zależności od źródła uzyskiwanych dochodów, do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
  2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
  3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informacje odpowiednio o:
  4. formie opłacanego podatku,
  5. wysokości przychodu,
  6. stawce podatku,
  7. wysokości opłaconego podatku.

Dochód podlegający odliczeniu:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym – wysokość zapłaconych alimentów należy potwierdzić w pkt.  4.1 żądania wydania zaświadczenia.

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, z przyczyn nie leżących po stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Warce, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub zaświadczeń.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać na stronach internetowych

https://czystepowietrze.gov.pl/

oraz

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze