Stypendia szkolne

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE REALIZUJE POMOC WYNIKAJĄCĄ
Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ( t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 2230 ze zm.).

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku nie może być większy niż kwota 600 zł.

Zgodnie z art. 90 b ust 3  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 2230 ze zm. ) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakup strojów sportowych.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia np. choroba, śmierć, kradzież, pożar itp.

Wniosek o powyższy zasiłek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego.

UWAGA

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków na stypendium szkolne upływa 15 września 2023 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy zamieszkują na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.

Termin składania wniosków –  do 15 września 2023 r.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. wniosku,
 2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS;
 • odcinek renty/emerytury;
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 1. oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
(wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski dostępne są w szkołach, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce oraz na naszej stronie – Wniosek o Przyznanie Stypendium Szkolnego (.doc)

 • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w szkołach;
 • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1;

uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka ale uczą się poza jej terenem składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1.