Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe  wynosi 764,00 zł na osobę.

Od 1 listopada 2016 r.  wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do do ukończenia 18 roku życia
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Od 1 listopada 2016 r. zmianie uległy  niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

  • 193,00 zł na dziecko wynosi wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynoszą:

  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły .

Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie.

Do pobrania: