Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działania podejmowane na rzecz profilaktyki uzależnień a także zapewnienie środków na ich realizację są zadaniem własnym gminy.

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje w drodze Zarządzenia Burmistrz.

  • Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Agnieszka Pakulska Przewodnicząca Komisji
Aldona Rzeźnik Z-ca Przewodniczącej Komisji
Aneta Stolarska członek komisji
Jarosław Janczewski członek komisji
Ryszard Mołga członek komisji
Magdalena Chromińska-Tuszyńska członek komisji
Wiesława Jagiełło członek komisji

Spotkania Komisji odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali nr 3 na parterze w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce przy ul. Warszawskiej 45.

Kontakt:    tel 48 6670220                   

                   mgops@warka.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje swoje ustawowe zadania w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  • Zadania Komisji :

– Tworzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione do podejmowania dobrowolnego Leczenia

– Rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu oraz wdrażanie procedury kierowania tych spraw do Sądu

– Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym  problemem  alkoholowym  ( konsultacje  z  psychologiem, prawnikiem)

– Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz   kontrola przestrzegania obowiązujących zasad sprzedaży napojów alkoholowych

– Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi przez jednostki organizacyjne gminy ( Dworek na Długiej, Centrum Sportu i Rekreacji, szkoły), Urząd Miejski i inne

– Współpraca z Komisariatem Policji, Zespołem Interdyscyplinarnym, Pedagogami ze szkół i  grupami samopomocowymi AA.

  • Punkt Konsultacyjny:

– konsultacje dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie,

– konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Dni i godziny dyżurów:
Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: raz w miesiącu godz. 14.30 – 18.00
Psycholog: Pani Grażyna Jędraszko: wtorek godz. 13.30 – 17.30

Celem skorzystania z konsultacji należy zapisać się w rejestrze prowadzonym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

Kontakt 48 667 02 20.

  • Adresy poradni i szpitali odwykowych

– Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o.
  Poradnia Leczenia Uzależnień
  tel. 48 664 91 00
  48 664 91 71

– Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  w Radomiu  ul. Krychnowicka 1
  tel. 48 332 45 00,  48 332 46 64,  48 332 47 12

Gmina Warka bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „ Przeciw pijanym kierowcom”

przeciw_pijanym_kierowcom2 przeciw_pijanym_kierowcom1