Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Warki. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, 05-660 Warka, ul. Wójtowska 1,  Tel. 48/667 02 20, Fax 48/667 02 21, mgops@warka.org.pl.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Jolanta Piątosa, Przewodniczący, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
 2. Anna Alberska, Z-ca Przewodniczącego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce
 3. Elżbieta Chojnacka, Członek, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
 4. Anna Górka-Strzałkowska, Członek, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce
 5. Jolanta Bartczak, Członek, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,TĘCZA”
 6. Norbert Krzyżanowski, Członek, Sąd Rejonowy w Grójcu, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 7. Joanna Leśnowolska, Członek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce
 8. Aneta Ścisłowska, Członek, Komisariat Policji w Warce
 9. Justyna Brodalka, Członek, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
 10. Paweł Krawczyk, członek, Komenda Powiatowa w Grójcu
 11. Anna Jarosz, członek, Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Grójcu

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze do prac z poszczególnymi rodzinami, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utworzonych Grup Roboczych skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:

 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Punkt Konsultacyjny:
● Konsultacje dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
● Konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie

Dni i godziny dyżurów:
Prawnik: Małgorzata Woźniak, raz w miesiącu w piątki w godz. 14.30 – 18.00
Psycholog: Grażyna Jędraszko, raz w tygodniu we wtorki w godz. 14.00 – 18.00
Zapisy i informacje: tel. 48/667 02 20
Psycholog rodzinny: Kamila Pisarek – Orlik, co drugi poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00.
Zapisy i informacje: tel. 48/667 02 20, 48/667 02 27

Mapa pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Punkt Konsultacyjny, dyżury psychologa i prawnika dla potrzeb osób doświadczających przemocy
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Komisariat Policji w Warce
ul. Polna 4 a
tel. 997, 112, 47 702 65 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel.48 670 29 99
spzoz@spzoz-warka.pl

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec
tel. centrala 48 664 91 00

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom
tel. 48 332 45 00
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

W sytuacjach zagrożenia dzwoń:
• POLICJA 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE 999
• TELEFON ALARMOWY 112
• OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002