Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Warki.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, 05-660 Warka, ul. Wójtowska 1,  tel. (48) 667 02 20, mgops@warka.org.pl.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Jolanta PiątosaPrzewodnicząca ZI  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    w Warce

Anna AlberskaZastępca Przewodniczącej ZI

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

Elżbieta ChojnackaCzłonek ZI

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

Anna Górka-Strzałkowska – Członek ZI

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce

Jolanta Bartczak – Członek ZI

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,TĘCZA”

Norbert Krzyżanowski – Członek ZI

Sąd Rejonowy, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Grójcu           

Joanna Leśnowolska – Członek ZI

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce

Aneta Ścisłowska – Członek ZI

Komisariat Policji w Warce

Justyna Brodalka – Członek ZI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Anna Jarosz – członek

Sąd Rejonowy, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Grójcu

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY:

  1. Realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.
  2. Tworzy warunki umożliwiające realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integruje i koordynuje działania podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

– diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

– inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

– inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

– powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej w rodzinie, a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

– monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

– przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

– kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

– składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

Punkt Konsultacyjny:

  • Konsultacje dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
  • Konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie

Dni i godziny dyżurów:

Prawnik: Małgorzata Woźniak, raz w miesiącu w piątki w godz. 14.30 – 18.00

Psycholog: Grażyna Jędraszko, raz w tygodniu we wtorki w godz. 13.30 – 17.30

Zapisy i informacje: tel. (48) 667 02 20

Psycholog: rodzinny: Kamila Pisarek – Orlik, co drugi poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00.

Zapisy i informacje: tel. (48) 667 02 20  

Mapa pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce

Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. (48) 667 02 20
mgops@warka.pl

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. (48) 667 02 20
mgops@warka.pl

 

Punkt Konsultacyjny, dyżury psychologa i prawnika dla potrzeb osób doświadczających przemocy

Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. (48) 667 02 20
mgops@warka.pl

 

Komisariat Policji w Warce

Polna 4 a
tel. 997, 112, (47) 702 65 00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. (48) 667 02 20
mgops@warka.pl

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel. (48) 670 29 99
spzoz@spzoz-warka.pl

 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu

Ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec
tel. centrala (48) 664 91 00

 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

Krychnowicka 1
26-607 Radom
tel. (48) 332 45 00
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

 

W sytuacjach zagrożenia dzwoń:

  • POLICJA 997
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • TELEFON ALARMOWY 112
  • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

           „NIEBIESKA LINIA” 0 801 120 002

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111