Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Warki. Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, 05-660 Warka, ul. Wójtowska 1,  Tel. 48/667 02 20, Fax 48/667 02 21, mgops@warka.org.pl.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Anna Reps, Przewodniczący, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
 2. Jolanta Piątosa, Z-ca Przewodniczącego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce
 3. Elżbieta Chojnacka, Członek, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
 4. Anna Górka-Strzałkowska, Członek, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce
 5. Jolanta Bartczak, Członek, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,TĘCZA”
 6. Norbert Krzyżanowski, Członek, Sąd Rejonowy w Grójcu, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 7. Joanna Leśnowolska, Członek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce
 8. Aneta Ścisłowska, Członek, Komisariat Policji w Warce
 9. Justyna Brodalka, Członek, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
 10. Paweł Krawczyk, członek, Komenda Powiatowa w Grójcu

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze do prac z poszczególnymi rodzinami, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utworzonych Grup Roboczych skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:

 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,
 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,
 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Punkt Konsultacyjny:
– konsultacje dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie,
– konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Dni i godziny dyżurów:
Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: co drugi piątek godz. 14.30 – 18.00
Psycholog: Pani Joanna Poniatowska – Szenejko: wtorek godz. 14.00 – 18.00

reaguj_na_przemoc