Aktualności

Więcej o: Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności

Wsparciem w projekcie objęte mogą być osoby z terenu woj. mazowieckiego, opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.

Oferujemy płatne staże zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 533 333 414 lub e-mailem: projekty@szkolenia-polska.pl

Za życiem

za_zyciemOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

STYPENDIA SZKOLNE

Termin składania wniosków –  do 15 września 2016 r.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Więcej „STYPENDIA SZKOLNE”

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o tymczasowej zmianie nr fax

Nowy numer : 48 667 43 40

Nieodpłatna pomoc prawna oraz psychologiczna

Caritas Diecezji Radomskiej uprzejmie zawiadamia, że w okresie od V do XII 2016 roku proponujemy nieodpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną osobom z całego regionu radomskiego poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie, a potrzebującym specjalistycznej pomocy. Osoby te mogą być kierowane z Państwa terenu na:

  • dyżur prawnika
  • dyżur psychologa

Uzyskanie profesjonalnej pomocy jest możliwe w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu. Zapisy osób na poszczególne dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48/365-10-87, w godzinach 8.00-16.00.

OGŁOSZENIE

W dniu 25 maja 2016 r. (środa) zawita do Warki Bus 500+, czyli mobilne centrum informacji.

Można będzie w nim uzyskać m.in. informacje na temat składania wniosków i odpowiedzi na pytania o programie 500+.

Bus 500+ stacjonować będzie na parkingu przy Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej.

Zainteresowanych zapraszamy w godz. 10:30 – 12:30.