Aktualności

Pozory mylą, dowód nie 2011

Od początku lipca 2011 r. ruszyła kolejna edycja programu  „Pozory mylą, dowód nie” do którego przystąpiła także Gmina Warka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. W punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Warka wyeksponowane zostały ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Do rodziców skierowana została zaś broszura omawiająca ogromną rolę wychowania w rodzinie w przeciwdziałaniu sięgania po alkohol przez małoletnich. Zadaniem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

W ramach kampanii uruchomiona została infolinia 0801 066 366 oraz strona internetowa www.pozorymyla.pl, na której dostępne są wszelkie dokumenty i informacje z nią związane.

INFORMACJA

dla osób ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r., Nr 183, poz. 1234).

INFORMACJA


dla osób ubiegających się o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy od 01.10.2011r. do 30.09.2012r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.
Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca sierpnia 2011r.

INFORMACJA


dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny na nowy okres zasiłkowy od 01.11.2011r. do 31.10.2012r.
Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce  zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.
Druki wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca września 2011r.

INFORMACJA

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zgodnie z art. 5 pkt. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. )  w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego , przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z  2006r. Nr. 136, poz. 969, z późn. zm.)

W związku z powyższym wnioski  o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy  2011/2012 w/w osób przyjmowane będą od pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010r.

Przewidywany termin przyjmowania wniosków od 1 października 2011r.