Aktualności

Podziękowania

Dyrektor  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce wraz z pracownikami składają  serdeczne podziękowania na ręce Pana Jerzego Tomaszewskiego Prezesa Warka Team – klubu sportowego zrzeszającego miłośników jazdy samochodami terenowymi – za ufundowanie paczek świątecznych dla 140 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  objętych pomocą tut. Ośrodka. Paczki zostały ufundowane     z funduszy zebranych w dniu 08 grudnia 2012 roku podczas Jubileuszowej – X Terenowej Integracji „Dla Choinki”. Do podziękowań dołączają się obdarowane dzieci.

Informacja

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POWOŁANEGO NA TERENIE GMINY WARKA:

Przewodnicząca:
Anna Reps – specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,

Z-ca przewodniczącej:
Iwona Marut – z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce,

Członkowie:
Elżbieta Chojnacka –specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,
Andrzej Duda – dzielnicowy Komisariatu Policji w Warce,
Jarosław Wieczorek – dzielnicowy rejonu pozamiejskiego Komisariatu Policji w Warce,
Anna Górka-Strzałkowska – pedagog szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce,
Katarzyna Kulik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej,
Iwona Dąbrówka – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (od 1 października 2012r.):
 1. kryteria dochodowe:
  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – 456 zł;
 2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
  1. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – 531 zł,
  2. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą –1 260 zł,
  3. maksymalna kwota zasiłku stałego – 529 zł,
  4. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –  250 zł.

I N F O R M A C J A

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2012r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zmienia siedzibę.

   Nasz nowy adres:

 ul. Wójtowska 1
05-660 Warka
(nad Bankiem Śląskim)

Kolonie letnie 2012

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce we współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej organizuje w dniach 30.07.2012 – 12.08.2012  kolonie letnie dla 10 dzieci w wieku 7-14 lat w ośrodku Ptaszyniec w miejscowości Bocheniec, w województwie świętokrzyskim.

Czworo dzieci z terenu Gminy Warka weźmie udział w obozie wypoczynkowym w Sztutowie w dniach 20.07.2012-3.08.2012r. Obóz organizowany jest w ramach programu ,,Pogodne Lato” i skierowany jest do dzieci w wieku od 8 do 15 lat, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Ośrodek „Ptaszyniec”, Bocheniec

Wyniki konkursu plastycznego „Rodzina bez Przemocy”

Organizatorem konkursu plastycznego „Rodzina bez Przemocy” był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, Jednostka Kultury – „Dworek na Długiej” oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce.

Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz pozyskanie materiału do przygotowania plakatu dotyczącego problemu przemocy domowej. Plakat będzie wydrukowany i rozprowadzany na terenie Gminy Warka. Więcej „Wyniki konkursu plastycznego „Rodzina bez Przemocy””

Kampania przeciw przemocy zorganizowanej przez MGOPS

Wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej Gminy Warka w celu stworzenia spójnego, skoordynowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce od września br. we współpracy z różnymi instytucjami z terenu Gminy Warka, rozpoczął kampanię społeczną w ramach projektu pod hasłem „Przemocy w rodzinie mówimy – STOP!”  zorganizowaną pod patronatem Burmistrza Warki Pana Dariusza Gizki w oparciu o Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Więcej „Kampania przeciw przemocy zorganizowanej przez MGOPS”

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach.

Godziny przyjęć

Od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

Godziny przyjęć w sprawach z zakresu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK  :  11.00 – 15.00 

ŚRODA  :                              08.00 – 13.00

CZWARTEK, PIĄTEK  :          11.00 – 14.00

Punkt Konsultacyjny

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Klientami psychologa oraz prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby dotknięte przemocą.

Dni i godziny dyżurów:

Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: co drugi piątek godz. 14.30–18.00

Psycholog: Pani Patrycja Pernak – Donica: środa godz. 15.00 – 19.00

Celem skorzystania z konsultacji należy zapisać się w rejestrze prowadzonym w Miejsko –

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

Kontakt 48 667 02 20